Klaus Olsen (0/0/0)

TournamentArmylistPrimary codexSecondary codexTertiary codexQuaternary codex
Rookie Mors V.2 Germany