Jeremy Gottschalk (3/1/1)

TournamentArmylistPrimary codexSecondary codexTertiary codexQuaternary codex
The English Championships 2019 Infernal Dwarves
ETC 9th Age 2017 Beast Herds
ETC 9th Age 2016 Infernal Dwarves