Stefano Bonamin (0/0/0)

TournamentArmylistPrimary codexSecondary codexTertiary codexQuaternary codex
Trials ETC Modena 2020 Adeptus Astartes Astra Militarum
ESC AOS 2019 Maggothkin of Nurgle Chaos