Aleksei Smyshliaev (0/0/0)

TournamentArmylistPrimary codexSecondary codexTertiary codexQuaternary codex
ETC Warhammer Underworlds 2019 Eyes of the Nine
ESC Warhammer Underworld 2019 Eyes of the Nine