Gabroda (0/0/0)

TournamentArmylistPrimary codexSecondary codexTertiary codexQuaternary codex
Adeptus Luditorum Agosto ITC