Points:
4
Points:
16
Sec. Points:
46
Sec. Points:
4
Primary codex:
Astra Militarum
Primary codex:
Adeptus Mechanicus
Sec. codex:
Secondary codex:
Tert. codex:
Tertiary codex:
Quat. codex:
Quaternary codex:
Armylist:
Armylist:
Piotr "Kozik" Kozikowski