PositionPlayerPrimary codexArmylistTotal pointsTotal opponents pointsDorner Points
1 Shady Vampire Covenant Show 2000
2 Standin   Show 2000
3 Tomasz Gegotek Dread Elves Show 000
4 Mamut Vampire Covenant Show 0200
5 Adrian A Daemon Legions Show 0200
6 Andrzej Daemon Legions Show 000