#PlayerGamepathArmySec. PointsPoints
1 Pustelnick w-w-w-w-d-d-w-w-d-d-w Death Guard 114 25
2 Paulus Brzozovič w-l-w-w-d-w-w-d-d-l-w Thousand sons 96 21
3 Uzjel w-d-w-w-l-d-l-l-w-d-w-d Heretic Astartes 118 19
4 Piotr Mag Uruk Thraka l-w-d-l-w-w-w-w-w-l Orks 100 19
5 Andrzej w-d-w-w-d-d-d-d-d-w-d Aeldari 68 19
6 Luxny l-w-l-d-d-d-w-d-d-d-d Necrons 27 11
7 Grzegorz d-l-l-l-w-d-d-d-d-d-d Orks 34 10
8 Varnel w-d-l-l-d-l-d-d-d-d-l Leagues of Votann 30 9
9 Maksymilian l-w-l-d-d-l-d-d-d-d Chaos Daemons 29 9
10 Kudłaty d-d-d-d-d-d-l-d-d-l-d Astra Militarum 7 9
11 Gabryś l-l-w-l-l-d-l-d-l-d-d-d Death Guard 34 8
12 najman the man Jr. l-l-l-d-d-d-l-l-d-d-l Adeptus Astartes 23 5